Általános
Szerződési
Feltételek


Általános Szerződési Feltételek
I.    A Szolgáltató
1.1. Weboldal: webszolgaltatasok.hu (a továbbiakban: „honlap”) 
1.2. A szolgáltató adatai
Cég név: Wood-fa Services Ltd.
Székhely: 11. St Martins Close, Winchester, SO23 0HD, Egyesült Királyság
Adószám: GB323800141
Cégjegyzékszám: 09958901
Elektronikus levelezési cím: info@minikurzusok.hu
Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.
II. Általános rendelkezések
2.1. A jelen ÁSZF-ben szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó. Az
alkalmazandó jogszabályok különös tekintettel:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(Ektv.)
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Reklám tv.)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi tv.)
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet.
2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szolgáltató
által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési
feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a
Szolgáltató honlapon tett minden ajánlatára, a teljesített szolgáltatásokra, termékekre,
rendezvényekre, oktatásokra.
2.3.     A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év
feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen:
Szerződő Felek vagy Felek.
2.4.  A Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe
vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul
veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
2.5. A honlapon megvásárolt szolgáltatások, termékek és információk a vételár megfizetése
fejében a Megrendelő rendelkezésére állnak, melyeket a Megrendelő kizárólag saját céljaira
használhat fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése
külön írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
III.   A termékek/szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak, díjfizetés, fizetési
módok
3.1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a webszolgaltatasok.hu honlapon
aktuálisan található szolgáltatás, termék (a továbbiakban: termék). A honlapon

elérhető szolgáltatások és termékek különböző önfejlesztő és marketing tevékenységekhez
javasolt termékek és szolgáltatások. A szolgáltatások online közvetítésben, letölthető
formátumban vagy online megtekinthető formátumban rendelhetők meg. Minden
szolgáltatásra csak azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk
vonatkoznak.
3.2. A megrendelhető szolgáltatások és termékek tekintetében a honlapon az adott termék
nevére kattintva tekinthetők meg a részletes információk, valamint a
jelentkezés/megrendelés felülete. A jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltésével lehet
megrendelni a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők
kitöltésének elmulasztása esetén figyelemfelhívás jelenik meg, és a mulasztás pótlásával
válik csak lehetővé a megrendelés. A kötelezően kitöltendő mezők között szerepel a
jelen ÁSZF előzetes megismerésére vonatkozó megrendelői nyilatkozat is. A megrendelés
elküldése csak a jelen ÁSZF-ben foglaltak megismerése után lehetséges.
3.3. A megrendelés feltétele a jelentkezési/megrendelési lap, vagy űrlap kitöltése valós
adatok megadásával, valamint a termék teljes árának kifizetése a meghatározott fizetési
határidőn belül. A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A
Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott
megrendeléseket nem fogad el.
3.4. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás
teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében,
hogy szükség esetén a Szolgáltató kapcsolatba tudjon lépni a Megrendelővel)
Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám
Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca,
házszám, város, irányítószám.
3.5. A termékek árait, díjait a webes felületen elérhető fizetési módokon lehetséges
kiegyenlíteni, és amennyiben van kiszállítási lehetőség, akkor azok közül is a megrendelés
során lehet választani. Az elérhető fizetési és szállítási módok termékenként eltérőek
lehetnek, és esetenként kezelési költséget is tartalmazhatnak. A fizetési és szállítási módok
bármikori megváltoztatására a Szolgáltató fenntartja a jogot. A termékek aktuális díjairól, a
feltételekről, a lényeges tudnivalókról a honlapon található tájékoztatás.
3.6 FIZETÉSI MÓDOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN
· online bankkártyás fizetés az  Stripe-on keresztül (mobilon is működik!) 
Online Bankkártyás fizetés esetén a Stripe szolgáltatását használjuk, ahol a
Megrendelő az Stripe rendszerén belül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül nálunk
nem kerül tárolásra és ahhoz hozzáférése nincs a Szolgáltatónak. Bankkártyás fizetés esetén, a számlánkon történő jóváírásától számított 3 napon belül állítjuk ki a számlát és
küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan
történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus).

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban webszolgaltatasok.hu kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónkként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Stripe nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Amennyiben Ön a vásárlásnál
a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárlom” / „Megrendelés véglegesítése” gombra
kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget
keletkeztet az Ön számára.
Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában
foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a
rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 24 órán belül
nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses
kötelezettségei alól.
A vásárló elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói
adatbázisában tárolt bármely, a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra
kerüljön a Stripe, mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési
tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a
tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
3.7. A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a honlapon a termékkel
kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a
lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1
Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében
meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az
esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm.rendeletben és a Ptk.-
ban rögzített rendelkezések irányadóak.
3.8. A Szolgáltató termékeivel kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus
számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezte után a megadott e-mail címre küldi. Az így
megküldött számla megfelel az Áfa törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt
előírásoknak. Az elektronikus számla tárolásáról és megőrzéséről a Szolgáltató köteles
gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.
3.9. A Szolgáltató papír alapú számlát csak akkor bocsát ki, ha ezt az igényét a Megrendelő
írásos formában előre jelzi.
IV. A felek közötti jogviszony
4.1. A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a honlap látogatójának a
Szolgáltató bármely termékére való feliratkozása, jelentkezése vagy megrendelése után a
Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja (e-mail útján). A visszaigazolás tartalmazza a
megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat. Az így létrejött szerződésre,
mint távollévők között kötött szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik.
4.2. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő
információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az
adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
4.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben
elutasíthatja a jelentkezését/megrendelését amennyiben az bármilyen
versenyérdekbe ütközik.   
V. Elállás, felmondás, felelősség
5.1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől)
számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli
nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-
minta felhasználásával gyakorolhatja. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, úgy a
Megrendelőt a teljesítés megkezdésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli
felmondási jog illeti meg.
5.2. A Megrendelő nem jogosult az elállási/ felmondási jog gyakorlására

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
követően felmondási jogát elveszíti
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a
Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
Megrendelő ezen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.
5.3. A Szolgáltató köteles a Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a
Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag
a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak
akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta
vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14
napon belül visszaküldte. A Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi,
kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más
visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
5.4. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelőt a
Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg: Kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a
Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,
az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül
a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
amennyiben a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a
Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.5. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget
–       olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a
Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja,
–       a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából
bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült
esetleges károkért.
VI. Jogi nyilatkozat
6.1. A honlap tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és
a megvásárolható vagy kapott írásos és szóbeli információkat, anyagokat szerzői jogok védik.
Tilos a Szolgáltatótól származó információk, oktatási anyagok, cikkek, megjelenések, bármely
anyagok árusítása, bármely formában történő megváltoztatása, továbbadása.

6.2. A honlap és annak tartalma a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem
alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme
(pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így
különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap
bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár
nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb
módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban
felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. A Szolgáltató minden jogát fenntartja a
honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása
tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak
egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb
célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása
vagy egyéb módon történő felhasználása.
6.3. A Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék
megjelenítése, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás,
valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek
vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások
igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása,
valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része
módosítható.
6.4. A Szolgáltató a jelen fejezetben rögzített jogok megsértése esetén hatósági és bírósági
eljárást kezdeményez.  
VII. Panaszkezelés és Jogorvoslat
7.1. A Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet
tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát munkanapokon 09:00-17:00 között:
–       info@minikurzusok.hu
–       +36703430405
7.2. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors,
bíróságon kívüli rendezése céljából a Megrendelő békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak
a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.
VIII. Egyéb rendelkezések
8.1. A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az
Adatkezelési Tájékoztató előírásai az irányadóak.
8.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért,
amelyek minden esetben a honlap látogatóinak álláspontját tükrözik. A Szolgáltató jogosult a
közízlést, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját
mérlegelése alapján történő – törlésére.
8.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás
a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Hatályos: 2022. december 22-től visszavonásig és/vagy módosításig.

Úgy érzed, hogy hasznos tagja tudnál lenni egy fiatalos profi csapatnak, ahol nem a "papír" a lényeg hanem TE, az hogy mit tudsz és milyen ember vagy!
Akkor csatlakozz!

info@minikurzusok.hu tel: +36306053238